Etiqueta:   Engloba tot un recull d’activitats per caracteritzar, decorar, adornar l’escola amb temàtica relacionada amb els Jocs Tarragona 2017.

Trets:    Creació plàstica, generar impacte visual, generar curiositat, resultat d’una construcció creativa i elaborada

Exemples i/o propostes:   Iconografia, posar nom a les classes, murals, fotografies, dibuixos, etc…

Etiqueta:   Activitats físiques que NO tenen una finalitat competitiva i s’organitzen fora del currículum ordinari, tant en horari escolar (esbarjo, hora de dinar, tallers puntuals en diades especials…) com extraescolar.

Trets:    Activitats físiques, lúdiques i culturals, Motivacions relacionades amb el benestar, la salut mental, manteniment, NO competitives
Poden desenvolupar-se en llocs tant dins com fora de l’escola (plaja, espais públics,…)

Exemples i/o propostes:   Tallers de balls diversos (tradicionals, moderns), Jocs tradicionals, Tallers, menjars típics, balls tradicionals
.

Etiqueta:  Activitats relacionades amb la projecció de l’escola cap a la societat mitjançant xarxes socials i altres mitjans de comunicació prenent els Jocs com excusa i/o contingut de referència.

Trets:  Comunitat educativa com a difusor dels Jocs cap a l’exterior, Multi- direcció, Multi- continguts.

Exemples i/o propostes:  Revista, web , facebook, blogsAnuncis publicitarisE-twining.Ràdio, TV

Etiqueta:  Engloba activitats esportives que es realitzen en col·laboració amb institucions públiques i privades del territori. Són exemple d’aquesta categoria les activitats desenvolupades en el marc del Pla de l’entorn o vinculades amb les diferents federacions.

Trets:  Vinculades al context proper on es realitzen, Especialitats esportives d’un impacte específic al context, Oportunitat per a estimular, l’ús d’instal·lacions municipals, Estímul de participació amb clubs i institucions d’implantació al context proper, Propícies a la cerca de subvencions

Exemples i/o propostes:  Ciclisme on hi hagi un Velòdrom, Vela on hi hagi un club Nàutic.

Etiqueta:  Activitats per promocionar i implementar esports minoritaris poc implantats en el territori. També pot ser una oportunitat per a que esports molt específics d’un context concret a Tarragona siguin coneguts a tot el territori.

Trets: Suport de les federacions, consells comarcals i clubs esportius, Incloure l’activitat a l’horari lectiu per a tenir més impacte, Necessitat d’aportació de material específic per facilitar la pràctica de l’esport concret, Importància de compartir la informació per a descobrir més i millor.

Exemples i/o propostes:  Pràctica de esports minoritaris: korfball, bitlles catalanes, petanca, tennis-taula, Activitats introductòries d’esports minoritaris (mini xerrada, demostració i posada en pràctica).

Etiqueta: Activitats de difusió per donar a conèixer el Jocs de Tarragona 2017, aprofitant diferents perfils de participants. Els continguts poden ser variats i diversos, preferentment vinculats a àmbits esportius i/o de salut, però no exclusivament.

Trets:  Informació de primera mà i contextualitzada, diferent tipologia de comunicadors (esportistes, ex-esportistes, voluntariat, clubs, organitzadors, experts en àmbits específics), diferents audiències (estudiants, comunitat escolar), experts amb vinculació al context d’implementació, diferents vies de comunicació presencial i/o remota (internet, tv, radio, etc…), diferents formats (síncrona, asíncrona, gran grup, one to one), idea d’enregistrament de les activitats per poder ser compartides.

Exemples i/o propostes:  Xerrades multi-continguts, xerrades multi-format (chat, videoconferència, etc), xerrades multi-perfil (ex-esportistes, esportistes, pares, àrbitres, experts,…).

Etiqueta: Activitats per a donar a conèixer els esports del Jocs que es practicaran al propi municipi, augmentant així el nombre de participants o seguidors dels Jocs en general i d’aquests esports en particular

Trets:  Estimular i explotar els esports específics de cada seu per la pròpia seu, tractar temes vinculats als esports-seu des de diferents àmbits, emfatitzar el concepte d’hospitalitat/acollida del context i la seva gent en relació al moviment dels Jocs.

Exemples i/o propostes:  Practicar l’esport de la seu des de l’Escola, preparar entrevistes als esportites participant s al nostre municipi, apadrinar un esportista que participi a la nostra seu, geolocalització de instalacions i llocs d’interés turístic

Etiqueta: Propostes de desenvolupament curricular amb la finalitat d’estimular la imaginació i l’entusiasme dels joves per l’aprenentatge, ajudant-los per adonar-se del seu potencial i millorar les seves competències a traves dels continguts associats als Jocs.

Trets:  Desenvolupament del currículum, tots els àmbits competencials, àrees curriculars i nivells educatius, interdisciplinarietat i multidisciplinarietat i transdisciplinarietat

Exemples i/o propostes:  Unitats didàctiques, crèdits de síntesi, projectes interdisciplinaris, etc.

Etiqueta: Activitats que tinguin la finalitat en construir, fer material tant conceptual com material, tant artístic com tecnològic.

Trets:  Creativitat i expressió de forma artística, plàstica, tecnològica, transversalitat, construcció de materials i conceptuals

Exemples i/o propostes: Disfresses, representacions teatrals, jocs de taula, circuits tecnològics, etc.

Etiqueta: Activitats per a potenciar l’augment de la pràctica esportiva fent-la extensiva més enllà d’aules, estudiants i claustre de professors, concretament cap al conjunt de la comunitat escolar como ara AMPA i altres agents amb possible vinculació.

Trets:  Més enllà d’estudiants i professors, diferents associacions, organitzacions, etc

Exemples i/o propostes: Escola de pares i mares, ONGs vinculades a l’àmbit de la salut, activitats amb associacions veïnals, etc.

Etiqueta: Activitats esportives de naturalesa competitiva evocadores dels Jocs que poden desenvolupar-se dins i fora de l’horari escolar. Segons el seu caire estratègic, poden ser internes o amb altres centres i poden abastar a tota la comunitat educativa.

Trets:  Jocs competitius presents en els JJMM, treballar el fet competitiu (el saber guanyar/ perdre, respecte, companyonia, esforç, normes…) en diferents activitats, no només esportives, possible vinculació amb centres de tecnificació i alt rendiment

Exemples i/o propostes: Mini-olimpiades dutes a terme en horari escolar entre tota la comunitat educativa, adaptació de la vessant competitiva de qualsevol joc.

Etiqueta: Visites dins l’horari escolar per conèixer instal·lacions pròpies com a seu o properes al municipi, esports del municipi o la seu principal dels Jocs.

Trets:  Visió global dels esports i el territori on es desenvolupen els JJMM (situació geogràfica, diferents instal·lacions…), treball de valors del que implica ser visitant: respecte, educació, connexió instal·lacions-esportistes d’elit-població en general, visualitzar la gestió de l’ús de les instal·lacions després dels Jocs

Exemples i/o propostes: Excursió a l’Anella Olímpica i a la pròpia seu (anella verda), tast de l’esport de la seu durant la visita, concurs fotogràfic de la visita a l’Anella Olímpica (vincular a “building artefactes”), elaborar un pla de transport (sostenible) entre seus: càlcul, distàncies, temps, pressupost…

Etiqueta: Propostes generadores de processos de recerca a l’àmbit tant dels centres dependents del Departament d’Ensenyament com universitaris a les quals hi puguin participar els seus estudiants i professors.

Trets:  Seran una font documental que ajudi a documentar el procés i per tant col·labori al llegat dels Jocs, els Jocs com a contingut addicional de recerca i innovació a disposició d’estudiants i professors, millora de la qualitat dels processos docents amb el procés de recerca i innovació com a garantia.

Exemples i/o propostes: Treballs de recerca (4rt ESO, Batx), treballs Fi de Grau, Cicles Formatius, treballs Fi de Màster, tesis doctorals, projectes I+D+I, etc.